فهرست‌های متنوع متن و روش درج و استخراج آنها

یکی امکانات مایکروسافت ورد، درج فهرست اعلام است. اعلام، جمع عَلَم هست و در اصطلاح، به هر اسمی که برای شما شناخته شده باشد گفته می‏‌شود. برای مثال در یک کتاب، اسامی شهرها، اسامی اماکن، اسامی کتاب‏ها، نام زبان‏ها و… همه، اسامی علم هستند. با استفاده از امکان استخراج فهرست…

ادامه…